Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN DIGLIAS


1. Allmänt

1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller för din användning av den digitala tjänsten Diglias mellan Diglias AB, org. nr 556994-2823 (”Företaget” eller ”vi”) och dig som individ (”du”/”dig”). 

1.2 Det är Företaget som tillhandahåller den digitala tjänsten Diglias och inte något företag inom de koncerner som tillhandahåller plattformarna där Diglias säljs som applikation (app eller tjänst), såsom Apple-koncernen, Google-koncernen eller Amazon-koncernen (nedan benämnda ”Apple”, ”Google” och ”Amazon” eller gemensamt ”Distributörerna”). Dessa Villkor gäller således inte mellan dig och Distributörerna. Apple har dock rätt att göra gällande dessa Villkor mot dig som om Apple hade varit part till detta avtal. Apple ska anses ha accepterat denna rätt. 

1.3 Diglias är en digital tjänst för bland annat säker och trygg inloggning och öppen eller anonym identifiering, samt tjänster som t ex utställande av e-faktura, där du som användare styr vilken information du vill lämna om dig själv. Den exakta utformningen av Diglias och dess funktioner kan ändras över tid. Tjänsten Diglias tillhandahålls och används via en app (”Digliasappen”) och är gratis för dig som användare. 

1.4 Diglias fungerar hos de företag, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Företaget om Diglias (”Tredje part”) och för vissa tjänster hos Tredje part. När vi nedan skriver ”Tredje part” kan detta också avse en myndighet eller en förening. 

1.5 Genom att registrera ett konto hos Diglias ingår du ett avtal med Företaget och godkänner att dina rättigheter och skyldigheter rörande Diglias regleras av dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Du bekräftar även att du tagit del av informationen om personuppgifter enligt Diglias Integritetspolicy som är en integrerad del av dessa Villkor, se nedan. 

 

2. Användning av Diglias och Användarkonto

2.1 För att kunna utnyttja Diglias måste du ladda ner Digliasappen. För att ladda ner Digliasappen krävs att du är registrerad användare hos någon av Distributörerna. 

2.2 Du registrerar dig genom att följa de instruktioner du får via bland annat Digliasappen och från Tredje part. Efter det att du registrerat dig erhåller du ett användarkonto (”Användarkontot”). Du bekräftar att de uppgifter som du själv fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

2.3 Genom nedladdning av Digliasappen får du en gratis, icke-överlåtbar och icke-exklusiv samt i tiden obegränsad rätt att på mobiltelefon, eller annan mobil enhet (nedan kallad ”Mobil”) nyttja Digliasappen i enlighet med dessa Villkor och de villkor som gäller mellan dig och Distributörerna enligt Distributörernas Terms of Service- avtal. För Apple Appstore gäller nämnda rätt enbart på en iPhone eller iPod touch som du äger eller kontrollerar. 

2.4 Din Mobil som du använt för att ladda Digliasappen med kommer att knytas till det Användarkonto du skapar. Användarkontot är personligt och får endast användas av dig. Du åtar dig därför att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja eventuella pinkoder knutet till Användarkonto för någon och ska se till att handling med uppgift om eventuell pinkod förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att någon känner till din pinkod ska du genast anmäla detta till Företaget. 

2.5 Du ansvarar för de handlingar som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Detta gäller dock bara så långt det är tillåtet enligt gällande lag samt enligt det avtal som ingåtts med Tredje part genom ett eventuellt obehörigt användande av ditt Digliaskonto. Företaget är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av dina inloggningsuppgifter eller ditt Användarkonto, om inte Företaget varit vårdslös.

2.6 Du åtar dig att skydda din Mobil mot obehörigt intrång i rimlig utsträckning (t.ex. genom att alltid använda automatisk skärmsläckare och pinkod). Du ska inte, varken inom ramen för Diglias eller vad gäller din Mobil använda lösenord som innehåller personliga uppgifter. Om t ex en pinkod antecknats ska du inte ange dess samband med Företaget eller Diglias och inte förvara anteckningen i anslutning till den Mobil där Digliasappen laddats ner. Anteckningen ska förvaras gömd och säker. 

2.7 Du är skyldig att följa Företagets vid var tid lämnade instruktioner för användning av Diglias. Dessa instruktioner lämnas via Diglias, Digliasappen och/eller på webbplatsen för Diglias (www.diglias.com) (”Webbplatsen”). Du behöver alltså sätta dig in sådana instruktioner samt förstå hur Diglias fungerar. 

2.8 Du är ansvarig för att all information som du lämnar vid registrering av ett konto i Diglias eller annan användning av Diglias är korrekt. Du ansvarar för alla konsekvenser av lämnad felaktig information.

2.9 Om ditt Användarkonto avinstallerats av någon anledning kan Diglias komma att erbjuda en lösning som innebär att du kan du återskapa detta enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen. Information om denna möjlighet lämnas på Webbplatsen.

 

3. Spärr av Diglias

3.1 Företaget tillhandahåller gratis en spärrtjänst där du kan begära spärr av ditt Användarkonto. Du kan när som helst spärra Användarkontot. Du är skyldig att snarast anmäla till Företaget och begära spärrning om du får reda på att din Mobil kommit bort eller blivit stulen eller om du misstänker att ditt Användarkonto används obehörigen. 

3.2 En anmälan om spärrning ska ske till Företagets supporttjänst enligt de uppgifter som anges på Webbplatsen. För undvikande av missförstånd har Distributörerna inga skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för Diglias.

3.3 Om du begär att ditt Användarkonto ska spärras, spärrar vi det så snart som möjligt efter att ha fått din begäran. Spärr av Användarkontot innebär att Diglias inte längre kan användas förrän du fått ett nytt Användarkonto av Företaget eller om du återskapat ett Användarkonto enligt instruktioner som anges på Webbplatsen.

3.4 Företaget har även rätt att när som helst utan föregående meddelande till dig spärra ett Användarkonto helt eller delvis om; 

(a) Du bryter mot dessa Villkor eller om Företaget har skälig anledning att anta att ditt Användarkonto kommer att användas i strid mot Villkoren;

(b) Du bryter mot ordnings- eller säkerhetsregler som gäller för Diglias;

(c) Företaget har rimlig anledning att anta att Diglias eller Användarkontot inte används på ett säkert sätt;

(d) Företaget har rimlig anledning att anta ej godkänd användning eller bedräglig användning av Diglias föreligger;

(e) Företaget får kännedom om att du förlorat din Mobil eller ditt lösenord till Diglias; 

(f) Du, enligt vad Företaget har rimlig anledning att anta, på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka Företaget eller dess samarbetspartners skada; eller

(g) Du bryter mot dina förpliktelser enligt punkten 5 nedan. 

3.5 Företaget har rätt att efter meddelande till dig spärra ditt Användarkonto om lagstiftning, myndighets föreskrift, beslut, allmänna råd eller liknande omständighet medför att Företaget inte kan uppfylla sina åtaganden enligt Villkoren.

3.6 I fall som avses under punkten 3.4 ovan prövar Företaget i varje enskilt fall när och om du kan anförtros ett nytt Användarkonto.

 

4. Åtkomst och säkerhet

4.1 Diglias gäller enbart hos Tredje part som tecknat avtal med Diglias och för de tjänster som en enskild Tredje part valt att ansluta till Diglias. Saknar du Diglias hos något företag, myndighet eller förening så får du gärna tipsa dem om Diglias. 

4.2 Diglias tillhandahålls utan kostnad för dig och vårt ansvar enligt dessa Villkor är därför begränsat. Trots detta gör vi vårt bästa för att Diglias ska fungera på bästa sätt utan avbrott.

4.3 Företaget kan tyvärr inte garantera att Diglias kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Digliasappen eller de servrar som krävs för att Digliasappen ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Diglias och i värsta fall innebära att data går förlorade. Företaget ansvarar inte för tillgängligheten hos Diglias och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer.

4.4 Digliasappen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos Företagets samarbetspartners. Företaget ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Digliasappen och dess konsekvenser. Företaget ansvarar inte för skador eller fel i din internetuppkoppling, datorutrustning och/eller program som påverkar tillgången till Diglias. 

 

5. Ditt ansvar som användare

5.1 Du får bara använda Diglias och Användarkontot för eget bruk. Du ansvarar för att användningen av Diglias inte:

(a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Företaget eller tredje man;

(b) kränker Företaget eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt; eller

(c) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut.

5.2 Du får inte göra ingrepp i eller manipulera Diglias. Du ska förvara Mobil och information om Användarkontot på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av den. 

5.3 Du garanterar att du inte befinner dig i något land som är föremål för exportrestriktioner utfärdade av USA:s regering eller som har bedömts av USA:s regering som ett land som stödjer terroristverksamhet. Du garanterar vidare att du inte är upptagen på någon lista upprättad av USA:s regering över individer med vilka företag inte får ingå avtal (eller liknande lista över ”prohibited or restricted parties”).

5.4 Du ansvarar gentemot Företaget och mot utomstående för:

(a) skada som uppkommit genom fel eller försummelse från din sida vid användningen av Diglias, din Mobil eller hanteringen av dina uppgifter;

(b) skada som uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för Diglias;

(c) skada som uppstår på grund av fel eller brist i din internetuppkoppling, din Mobil eller programvara som du har på din Mobil som du använder dig av; och

(d) skada som uppkommit på grund av ditt brottsliga förfarande.

 

6. Företagets ansvar

6.1 Vid fel eller avbrott i Diglias ansvarar Företaget för att vidta rimliga åtgärder för att korrigera och åtgärda sådant fel eller avbrott, förutsatt att Företaget ansvarar för felet enligt denna punkt 6 och Villkoren i övrigt. Eftersom Diglias tillhandahålls gratis har Företaget inget ansvar utöver detta, om inte annat gäller enligt tvingande lag. Företaget är alltså under inga omständigheter skyldigt att utge ersättning eller skadestånd till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Företagets sida.

6.2 Företaget är inte ansvarigt för skada med anledning av att ett Användarkonto innehåller felaktiga uppgifter som du tillhandahållit inom ramen för Diglias.  

6.3 Företaget är inte skyldigt att ersätta skada som orsakats av att Företaget spärrat Användarkonto på felaktiga grunder, under förutsättning att Företaget har haft anledning att anta att skäliga grunder att spärra Användarkontot förelåg vid spärrtillfället.

6.4 Företaget är inte ansvarigt för skada som beror på omständighet som faller utanför Företagets kontroll. Företaget ansvarar inte heller för andra omständigheter som Företaget inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från Tredje part på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska alltså utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Finns hinder för Företaget att utföra åtgärd enligt dessa Villkor i anledning av sådan force majeure händelse får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6.5 Företaget ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Företagets grova vårdslöshet. 

6.6 Företaget är aldrig ansvarigt för skada som inträffar på grund av att du inte iakttagit dessa Villkor eller de instruktioner och bestämmelser som gäller för Diglias. Företaget är inte heller ansvarigt för skada som inträffar på grund av fel i din egen internetuppkoppling, data- och kommunikations utrustning, programvara eller internet- eller teleabonnemang.

6.7 Företagets ansvar vad avser din information på Företagets server är begränsat till (i) att tillhandahålla Diglias, samt (ii) att den information som skickas ut från Företagets system till en Tredje part är i samma form som då informationen lagrades hos Företaget. 

6.8 I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning har Distributörerna inga garantiskyldigheter gällande Diglias. Företaget ansvarar ensamt för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att någon av de eventuella garantierna i dessa Villkor inte har följts. Distributörerna har alltså inget sådant ansvar och ansvarar inte heller för några anspråk som gäller Diglias eller ditt innehav och/eller användning av Diglias i övrigt, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anspråk på att Diglias inte följer ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (iii) anspråk som gäller konsumentskydd. 

 

7. Ångerrätt

7.1 Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag avtal om en tjänst ingås (ångerfristen). Om en du använder Diglias i egenskap av konsument har du alltså en ångerrätt i enlighet med vad som sägs under denna punkt 7. 

7.2 Om du ångrar dig och inte längre önskar använda Diglias har du rätt att utan kostnad frånträda avtalet med Företaget inom ångerfristen. Ångerrätten gäller enbart själva avtalet om Diglias. Om du vill utöva eventuell ångerrätt gentemot Tredje part som du ingått avtal med genom användandet av Diglias får du vända dig till Tredje part direkt. 

7.3 Om du vill ångra din användning av Diglias ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Företaget på det sätt som anges på Webbplatsen. 

7.4 Du som användare kan även utöva din ångerrätt genom att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se Konsumentverkets hemsida här).

 

8. Avtalstid och uppsägning 

8.1 Avtalet mellan dig och Företaget om Diglias träder i kraft när du har registrerat dig i Digliasappen och godkänt dessa Villkor. Avtalet gäller tills vidare. 

8.2 Du och Företaget har rätt att när som helst säga upp avtalet utan uppsägningstid.  Uppsägning ska ske skriftligen, exempelvis via mail. 

8.3 Bestämmelser i Villkoren som till sin natur är ägnade att äga giltighet efter avtalets upphörande ska fortsätta att vara bindande för parterna efter att avtalet har upphört. 

 

9. Immateriella rättigheter

9.1 Alla eventuella immateriella rättigheter och tekniska rättigheter hänförliga till Diglias och den programvara, de tjänster och funktioner som ingår i Diglias, tillhör Företaget eller dess licensgivare. Innehållet i Diglias är skyddat genom lagstiftning om framförallt upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Varumärken, källkod, programvara, foton, bilder, texter, grafik, design, layout och sammanställningar av information eller annat innehåll får inte kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Företaget.

9.2 Du åtar dig att utan dröjsmål meddela Företaget om du får kännedom om att tredje man anser att Digliasappen eller tjänsten Diglias som sådan eller ditt innehav eller din användning av appen gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om Diglias eller Distributörerna meddelar dig om sådant misstänkt intrång åtar du dig att omedelbart upphöra att använda Diglias samt avinstallera Digliasappen. Företaget och inte Distributörerna är ensamt ansvarigt för att utreda, försvara, lösa och ta ansvar för sådant eventuellt intrång. 

9.3 För undvikande av missförstånd har Distributörerna inte något ansvar för att bemöta sådana krav från tredje man. 

 

10. Tillägg och ändringar

10.1 Villkoren och den information som Företaget anger i Diglias eller på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Företaget rörande användning av Diglias. Eventuella ändringar ska vara skriftliga. 

10.2 Företaget har rätt att göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Företaget ska underrätta dig via Diglias i skälig tid innan ett tillägg eller en ändring genomförs. Underrättelse behöver dock inte ske om tillägget eller ändringen är av begränsad betydelse eller sker på grund av ändring i lag eller förordning eller myndighetsbeslut.

10.3 En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Diglias eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga i Digliasappen och på Webbplatsen.

 

11. Överlåtelse

Företaget har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer Företaget att meddela vem som har tagit över avtalsrelationen efter överlåtelsen genom meddelande genom Diglias, information på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om Företaget överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. Du kan inte överlåta sitt avtal med Företaget utan föregående skriftligt medgivande.

 

12. Tillämplig lag och tvistelösning

12.1 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

12.2 Tvist med anledning av ditt och Företagets avtal om Diglias och/eller dessa Villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol. 

 

13. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller klagomål avseende Diglias (med undantag för supportfrågor som behandlas enligt punkten 3.2 ovan) är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter:

Diglias AB

J A Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda 

Telefon: +46 31 223 000

E-mail: info@diglias.com

 

INTEGRITETSPOLICY – PRIVACY POLICY

Personuppgifter

Diglias AB, org. nr 556994-2823 (”Företaget” eller ”vi”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. 

Det är Företagets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Företaget samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn när du registrerat dig för tjänsten Diglias och skapat ett användarkonto (”Användarkontot”) eller lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Företaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Företaget i syfte fullfölja dina åtaganden gentemot dig som användare av tjänsten Diglias. Personuppgifter kan även behandlas för att Företaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller föreläggande från myndighet. De personuppgifter som Företaget behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan. Företaget behandlar de personuppgifter som du självmant lämnat till oss. Exakt vilken typ av personuppgifter detta är beror på vilka uppgifter du valt att registrera. 

 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Företaget kan vilja lämna speciella erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig genom Diglias om våra tjänster eller produkter eller med dessa relaterad information från de företag, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Företaget om Diglias (”Tredje Part”). Om du inte vill få denna information, var vänlig kontakta Företaget enligt de kontaktuppgifter som framgår på webbplatsen för Diglias (www.diglias.com) (”Webbplatsen”). Om du samtycker till att vi förser dig med information från oss eller Tredje Part kan du alltid välja bort detta vid ett senare tillfälle.

Om hela eller delar av Företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.  

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter lagras i krypterad form hos Företaget på Företagets eller dess samarbetspartners servrar inom EU. 

När du använder Diglias kan du få frågan om du - genom Diglias - vill lämna vissa personuppgifter till Tredje part. Om du självmant väljer att lämna personuppgifter till Tredje part är denna Tredje part personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som Tredje part samlar in. Företaget rekommenderar dig att läsa den personuppgiftspolicy som sådan Tredje part tillämpar. Företaget tar inte ansvar för andra aktörers behandling av personuppgifter.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du registrerat dig som användare för tjänsten Diglias sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som användare. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Reglerna för hur du avregistrerar dig finns på Webplatsen (www.diglias.com).     

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska denne lämna in en skriftlig begäran till Företaget. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. 

 

Ändringar i Integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. 

En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Diglias eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. Den vid var tid gällande integritetspolicyn finns tillgänglig i Digliasappen och på Webbplatsen. 

 

Cookies

På Webbplatsen samt inom Digliasappen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på Webbplatsen. 

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av Webbplatsen genom att minska tidsåtgången. 

Genom att godkänna denna integritetspolicy och använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 

____________________ 

Dessa Villkor har fastställts av Företaget den 18 januari 2015